INFORMACIJA APIE VIENODAS PAREIGAS EINANČIŲ
DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ
UŽ 2017 METŲ IV KETVIRTĮ

        Eil. Nr.               Pareigybės pavadinimas          Etatų skaičius  Dirbančių skaičius

Vid. mėn. bruto darbo

užmokestis Eur.                  

1. Direktorius 1 1 *
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,25 1 *
3. Bibliotekininkas 0,25 1 *
4. Socialinis pedagogas 1 1 *
5. Specialusis pedagogas 0,75 1 *
6. Mokytojo padėjėjas 0,5 2 137,03
7. Mokytojas 17,99 19 495,25
8. Logopedas 0,25 1 *
9. Ūkvedys 1 1 *
10. Sekretorius 1 1 *
11. Vyresnysis buhalteris 1 1 *
12. Buhalteris apskaitininkas 0,25 1 *
13. Pastatų priežiūros darbininkas 1,75 4 166,72
14. Kūrikas - sargas 1,5 2 371,93
15. Kūrikas - sargas sezoninis 0,75 1 *
16. Kiemsargis 0,75 1 *
17. Auklėtojo padėjėjas 0,75 1 *
18. Valytojas 3,5 5 266,74
19. Auklėtojas 1,58 2 389,38

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.